محصولات سدنا طب مبین

تست قند خون سدنا
دستگاه تست قند خون
اکسیژن ساز سدنا مبین
اکسیژن ساز سدنا مبین
تب سنج غیرتماسی طبی GHS
تب سنج غیرتماسی طبی GHS
پالس اکسیمتر مدل +GHS
پالس اکسیمتر مدل +GHS​
اکسیژن ساز سدنا طب مبین