تب سنج غیرتماسی طبی GHS
تب سنج غیرتماسی طبی GHS
پالس اکسیمتر مدل +GHS
پالس اکسیمتر مدل +GHS​
دستگاه اکسیژن ساز ۵ (SMOC-05)
اکسیژن ساز سدنا مبین
دستگاه اکسیژن ساز ۵+ (SOC-05)
تست قند خون سدنا
دستگاه تست قند خون